БНД-ийн БХ-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилго зорилт